Looking to buy or sell Dây thép gai? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dây thép gai là Trung Quốc ($55,1 Hàng triệu), Mexico ($10,8 Hàng triệu), Hà Lan ($8,68 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($8,63 Hàng triệu) và Brazil ($7,08 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($9,2 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($8,91 Hàng triệu), Hà Lan ($8,3 Hàng triệu), Pháp ($8,29 Hàng triệu) và Brazil ($7,71 Hàng triệu).

Dây thép gai có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Dây thép gai Trade

More on Dây thép gai from our other sites