Looking to buy or sell Hộp gỗ? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hộp gỗ là Ukraina ($647 Hàng ngàn), Singapore ($89,6 Hàng ngàn), Swaziland ($89,6 Hàng ngàn), Georgia ($20,5 Hàng ngàn) và Mexico ($16,5 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Moldova ($643 Hàng ngàn), Mozambique ($89,6 Hàng ngàn), Philippines ($71 Hàng ngàn), Azerbaijan ($20,5 Hàng ngàn) và Argentina ($17,3 Hàng ngàn).

Hộp gỗ có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Hộp gỗ Trade

More on Hộp gỗ from our other sites