Looking to buy or sell Dầu thực vật cố định? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dầu thực vật cố định là Hoa Kỳ ($202 Hàng triệu), Mexico ($72,2 Hàng triệu), Hungary ($27,9 Hàng triệu), Brazil ($27,7 Hàng triệu) và Argentina ($27,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($82,7 Hàng triệu), Tunisia ($59,1 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($47,2 Hàng triệu), Singapore ($46,9 Hàng triệu) và Ai Cập ($44 Hàng triệu).

Dầu thực vật cố định có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Dầu thực vật cố định Trade

More on Dầu thực vật cố định from our other sites