$1,04 tỷ

xuất khẩu 863 of 1232
1998
2017

0,941

Độ phức tạp của sản phẩm 224 of 1232
1998
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHE

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 863 and the 224 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($297 Hàng triệu), Trung Quốc ($243 Hàng triệu), Pháp ($130 Hàng triệu), Thái Lan ($101 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($84,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thụy Sĩ ($342 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($142 Hàng triệu), Trung Quốc ($87,6 Hàng triệu), Thái Lan ($81,6 Hàng triệu) và Pháp ($76,8 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites