$43,5 tỷ

xuất khẩu 74 of 1232
1998
2017

1,06

Độ phức tạp của sản phẩm 181 of 1232
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 74 and the 181 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($7,27 tỷ), Sơn mài Nhật ($5,94 tỷ), Đức ($4,66 tỷ), Mexico ($3,86 tỷ) và Hungary ($3,64 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($11,2 tỷ), Canada ($4,95 tỷ), Đức ($3,94 tỷ), Mexico ($2,51 tỷ) và Trung Quốc ($2,11 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites