$1,72 tỷ

xuất khẩu 734 of 1232
1998
2017

1,47

Độ phức tạp của sản phẩm 65 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 734 and the 65 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($608 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($332 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($322 Hàng triệu), Trung Quốc ($143 Hàng triệu) và Hà Lan ($55,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($592 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($165 Hàng triệu), Ấn Độ ($145 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($129 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($112 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites