Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2193 and the 1130 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($229 Hàng triệu), Trung Quốc ($151 Hàng triệu), Pháp ($111 Hàng triệu), Thái Lan ($78,6 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($66,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thụy Sĩ ($208 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($118 Hàng triệu), Trung Quốc ($70,2 Hàng triệu), Pháp ($64,1 Hàng triệu) và Thái Lan ($57,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites