Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3075 and the 215 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($110 Hàng triệu), Trung Quốc ($67,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($54,4 Hàng triệu), Hồng Kông ($30,8 Hàng triệu) và Hà Lan ($23,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($119 Hàng triệu), Trung Quốc ($62,9 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($47,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($18,9 Hàng triệu) và Hà Lan ($16,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites