Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 108 and the 255 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($4,4 tỷ), Hoa Kỳ ($2,85 tỷ), Trung Quốc ($2,38 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,16 tỷ) và Nam Triều Tiên ($1,44 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($3,92 tỷ), Hoa Kỳ ($2,83 tỷ), Đức ($1,64 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,09 tỷ) và Mexico ($1,05 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites