Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4694 and the 140 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($8,23 Hàng ngàn) và Vương quốc Anh ($5,4 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Barbados ($13,6 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites