Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1296 and the 62 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($582 Hàng triệu), Đức ($468 Hàng triệu), Ấn Độ ($142 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($105 Hàng triệu) và Pháp ($103 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($348 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($310 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($222 Hàng triệu), Singapore ($133 Hàng triệu) và Đức ($92,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites