Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4200 and the 135 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($29 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($15 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($7,67 Hàng triệu), Singapore ($5,59 Hàng triệu) và Malaysia ($4,56 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($19,3 Hàng triệu), Pháp ($11,6 Hàng triệu), Singapore ($8,17 Hàng triệu), Malaysia ($4,69 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($4,18 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites