Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1174 and the 764 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($387 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($312 Hàng triệu), Mexico ($223 Hàng triệu), Đức ($187 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($182 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($567 Hàng triệu), Đức ($217 Hàng triệu), Mexico ($189 Hàng triệu), Trung Quốc ($105 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($94,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites