Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 241 and the 425 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,11 tỷ), Mexico ($1,39 tỷ), Đức ($1,38 tỷ), Hoa Kỳ ($756 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($700 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,38 tỷ), Mexico ($1,34 tỷ), Đức ($1,32 tỷ), Trung Quốc ($593 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($362 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites