Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1904 and the 279 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Khác Á ($336 Hàng triệu), Trung Quốc ($233 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($70,2 Hàng triệu), Đức ($64,9 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($37,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($387 Hàng triệu), Canada ($50 Hàng triệu), Đức ($34,9 Hàng triệu), Pháp ($32,2 Hàng triệu) và Trung Quốc ($30 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites