Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3569 and the 564 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($27 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($26,3 Hàng triệu), Ý ($24,4 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($21,8 Hàng triệu) và Đức ($14,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($18,2 Hàng triệu), Ấn Độ ($13,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($11,8 Hàng triệu), Mexico ($11,4 Hàng triệu) và Việt Nam ($9,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites