Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 488 and the 400 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,23 tỷ), Hoa Kỳ ($985 Hàng triệu), Trung Quốc ($661 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($612 Hàng triệu) và Canada ($330 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,18 tỷ), Trung Quốc ($577 Hàng triệu), Đức ($421 Hàng triệu), Mexico ($343 Hàng triệu) và Canada ($235 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites