Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 71 and the 694 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($4,62 tỷ), Đức ($4,3 tỷ), Pháp ($2,81 tỷ), Áo ($2,36 tỷ) và Hungary ($2,23 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($4,44 tỷ), Đức ($4,35 tỷ), Hoa Kỳ ($3,28 tỷ), Tây Ban Nha ($2,15 tỷ) và Gà tây ($2,13 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites