Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 904 and the 225 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($919 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($639 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($455 Hàng triệu), Thái Lan ($325 Hàng triệu) và Ý ($210 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($930 Hàng triệu), Trung Quốc ($187 Hàng triệu), Canada ($160 Hàng triệu), Mexico ($127 Hàng triệu) và Ý ($106 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites