Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 64 and the 172 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($5,57 tỷ), Đức ($4,44 tỷ), Mexico ($3,85 tỷ), Hungary ($3,59 tỷ) và Sơn mài Nhật ($3,22 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($8,69 tỷ), Canada ($4,51 tỷ), Đức ($3,52 tỷ), Mexico ($2,18 tỷ) và Trung Quốc ($1,76 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites