Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4414 and the 654 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Áo ($7,19 Hàng triệu), Đức ($6,86 Hàng triệu), Pháp ($5,93 Hàng triệu), Philippines ($4,15 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($3,34 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($4,82 Hàng triệu), Áo ($3,85 Hàng triệu), Đức ($3,79 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($2,94 Hàng triệu) và Trung Quốc ($1,83 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites