Sản phẩm đồng khác

$3,49 tỷ

xuất khẩu 565 of 1232
1995
2017

0,622

Độ phức tạp của sản phẩm 375 of 1232
1995
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Sản phẩm đồng khác? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Sản phẩm đồng khác? List your company on Macro Market.

Sản phẩm đồng khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 565 and the 376 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sản phẩm đồng khác là Đức ($510 Hàng triệu), Trung Quốc ($476 Hàng triệu), Ấn Độ ($355 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($336 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($250 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($438 Hàng triệu), Đức ($273 Hàng triệu), Trung Quốc ($262 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($242 Hàng triệu) và Mexico ($237 Hàng triệu).

Sản phẩm đồng khác còn được biết là dây chuyền, đúc, đúc, đóng dấu.

Sản phẩm đồng khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Sản phẩm đồng khác Trade

More on Sản phẩm đồng khác from our other sites