Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1870 and the 801 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($246 Hàng triệu), Trung Quốc ($171 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($127 Hàng triệu), Hà Lan ($69,6 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($58,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($166 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($99 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($93 Hàng triệu), Đức ($52,6 Hàng triệu) và Trung Quốc ($47,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites