Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3909 and the 759 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($26,2 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($13,8 Hàng triệu), Thái Lan ($11,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($11,1 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($10,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($13,3 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($12,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($11 Hàng triệu), Pháp ($10,5 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($5,22 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites