Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2008 and the 193 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Triều Tiên ($510 Hàng triệu), Khác Á ($172 Hàng triệu), Malaysia ($110 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($53,6 Hàng triệu) và Thái Lan ($21,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Malaysia ($644 Hàng triệu), Thái Lan ($73 Hàng triệu), Trung Quốc ($65 Hàng triệu), Indonesia ($38,5 Hàng triệu) và Sri Lanka ($24,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites