Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3728 and the 428 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($51,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($48,2 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($14,4 Hàng triệu), Slovakia ($9,9 Hàng triệu) và Canada ($9,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($31,7 Hàng triệu), Canada ($22,4 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($16,1 Hàng triệu), Singapore ($13 Hàng triệu) và Mexico ($12,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites