Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3665 and the 2405 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($103 Hàng triệu), Ấn Độ ($13,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($12,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($9,2 Hàng triệu) và Đức ($8,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($19 Hàng triệu), Ấn Độ ($17,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($14,6 Hàng triệu), Đức ($11,8 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($11 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites