Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2381 and the 927 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ấn Độ ($282 Hàng triệu), Trung Quốc ($138 Hàng triệu), Đức ($115 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($36,1 Hàng triệu) và Singapore ($23,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($189 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($76 Hàng triệu), Singapore ($37,2 Hàng triệu), Thái Lan ($36,1 Hàng triệu) và Đức ($29,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites