Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2139 and the 664 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($161 Hàng triệu), Trung Quốc ($144 Hàng triệu), Hà Lan ($53,9 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($51,5 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($51,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($95,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($91,8 Hàng triệu), Hà Lan ($72,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($68,4 Hàng triệu) và Ấn Độ ($62,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites