$761 Hàng triệu

xuất khẩu 2297 of 5026
2008
2017

0,721

Độ phức tạp của sản phẩm 1344 of 5026
2008
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHE

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2297 and the 1344 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($227 Hàng triệu), Trung Quốc ($149 Hàng triệu), Pháp ($111 Hàng triệu), Thái Lan ($78,5 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($66,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thụy Sĩ ($208 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($118 Hàng triệu), Trung Quốc ($70,6 Hàng triệu), Pháp ($58,3 Hàng triệu) và Thái Lan ($57,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites