$1,72 tỷ

xuất khẩu 737 of 1221
2008
2017

1,35

Độ phức tạp của sản phẩm 84 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 737 and the 84 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($601 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($338 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($322 Hàng triệu), Trung Quốc ($141 Hàng triệu) và Hà Lan ($55,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($594 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($165 Hàng triệu), Ấn Độ ($146 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($128 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($112 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites