$79,2 Hàng triệu

xuất khẩu 4415 of 5026
2008
2017

1,24

Độ phức tạp của sản phẩm 472 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

JPN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4415 and the 472 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($35,5 Hàng triệu), Đức ($14,4 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($5,72 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($5,05 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($3,84 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($13,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($9,6 Hàng triệu), Ấn Độ ($5,89 Hàng triệu), Trung Quốc ($5,77 Hàng triệu) và Đức ($5,46 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites