$35,5 tỷ

xuất khẩu 91 of 1236
2003
2017

1,21

Độ phức tạp của sản phẩm 135 of 1236
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 91 and the 135 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($5,26 tỷ), Trung Quốc ($4,74 tỷ), Sơn mài Nhật ($3,77 tỷ), Hoa Kỳ ($3,74 tỷ) và Mexico ($2,01 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($5,19 tỷ), Trung Quốc ($3,54 tỷ), Đức ($3,4 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,87 tỷ) và Mexico ($1,51 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites