$15,9 Hàng ngàn

xuất khẩu 4988 of 5085
2003
2017

1,15

Độ phức tạp của sản phẩm 593 of 5085
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BRB

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4988 and the 595 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($9 Hàng ngàn), Trung Quốc ($5,73 Hàng ngàn) và Indonesia ($1,11 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Barbados ($12,7 Hàng ngàn) và Timor-Leste ($3,22 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites